تعمیرات, تعمیرات تخصصی لپ تاپ

کدها و راه حل های بیپ کامپیوتر در لنوو، اچ پی، دل، ایسوس و ThinkPad

کدها و راه حل های بیپ کامپیوتر در لنوو، اچ پی، دل، ایسوس و ThinkPad

BIOS،اتفاقی رایج و اجباری است که در هر کامپیوتری (Basic Input/Output System) پیش می آید.

این برنامه ای است که CPU کامپیوتر (در حالت بوت) برای راه اندازی کل سیستم کامپیوتری استفاده می کند.

بدون BIOS، یک کامپیوتر نمی تواند به سیستم عامل خود دسترسی داشته باشد و همچنین نمی تواند راه اندازی شود.

با این حال، زمانی که کامپیوتر در حال راه اندازی است، POST (تست روشن به حالت خودکار)، یک تشخیص (تست) توسط BIOS، اجرا می شود تا مشخص شود که آیا تمام اجزای کامپیوتر به خوبی کار می کنند یا خیر، سخت افزار داخلی کامپیوتر سازگار است و اتصال مناسبی دارد.

هنگامی که لپ تاپ خود را راه اندازی کنید، اگر همه چیز در POST (تست) خوب باشد، رایانه ممکن است یک بوق واحد بدهد (ممکن است دوبار بوق بسته به مدل کامپیوتر) و فرآیند بوت شدن را ادامه دهد.

با این حال، اگر مشکلی پیش بیاید و رایانه در POST (تست) شکست بخورد، رایانه شروع به تولید یک کد بیپ می کند که منبع مشکل را به کاربر می گوید.

کد بوق می تواند در رایانه هر سازنده متفاوت باشد.

در این آموزش، انواع مختلف کدهای بیپ (یا POST نامنظم) را با توجه به سازنده آن بایوس برای شما توضیح خواهیم داد.

قبل از شروع، لازم به ذکر است که به جز Dell و Mac، سازنده کامپیوتر (یا مادربرد) و سازنده BIOS یکسان نیستند.

برای بررسی کد بیپ صحیح بایوس، باید بدانید که چه کسی بایوس کامپیوتر را ساخته است.

کدها و راه حل های رایج بیپ کامپیوتری

در زیر کدهای بیپ بایوس برخی از سازندگان آورده شده است.

AMI BIOS Beep Codes
Beep CodeDescriptionSolution
1 Short BeepDRAM Refresh FailureRAM is most probably damaged and Needs Replacement
2 Short BeepsParity ErrorDisable the Memory ECC in CMOS Setting. Also, It is not recommended as the ECC Check ensures the stability of the computer
3 Short BeepsBase 64K (First Bank) Memory FailureRAM Module needs Replacement
4 Short BeepsSystem Timer FailureRepair or replace the motherboard
5 Short BeepsProcessor ErrorCPU Needs Replacement but there is also a possibility of CPU Socket Problem. Further, the motherboard can also be faulty.
6 Short BeepsKeyboard Controller Gate A20 FailurePlug the Keyboard. If still error occurs then try a good keyboard otherwise there is a problem with Keyboard Control Chip or related parts.
7 Short BeepsVirtual Mode Processor Exception Interrupt ErrorMost probably, it is the motherboard’s fault so go for its repair or replacement.
8 Short BeepsDisplay Memory Read/Write ErrorGPU’s Memory Chip is damaged. If it is pluggable, then finding and replacing the bad chip will remove the problem. Otherwise, the GPU needs to be repaired or replaced.
9 Short BeepsROM Checksum ErrorTry to change to a good BIOS of same type. If the problem is with BIOS, then recover it by rewriting or even hot swapping will also work.
10 Short BeepsCMOS Shutdown Register Read/Write ErrorReplace CMOS battery, or repair motherboard
11 Short BeepsCache Error/L2 Cache BadGo to repair shop
Users can temporarily disable the cache for emergency use of the laptop. The method is to enter the BIOS settings, disable the Cache Memory option, and finally save and restart the computer
1 Long and 3 Short BeepsConventional/Extended Memory FailureThe motherboard memory is faulty and needs to be repaired.
1 Long and 8 Short BeepsDisplay/Retrace Test FailedVideo Card is faulty. Reseating or Moving it to another slot can help.
Award BIOS Beep Codes
Beep CodeDescriptionSolution
1 Short BeepNormal System BootDoesn’t require any solution as everything is fine.
2 Short BeepsGeneral ErrorEnter CMOS Setup and reset all the incorrect options.
1 Long and 1 Short BeepRAM or Motherboard ErrorTry another RAM module. Still not working? Then replace or repair the motherboard.
1 Long and 2 Short BeepsWrong Display or Video CardTry plugging the compatible Display or Video Card
1 Long and 3 Short BeepsKeyboard Controller ErrorCheck the Keyboard Control Chip on the motherboard
1 Long and 9 Short BeepsMotherboard’s Flash RAM or EPROM is Wrong and BIOS is damaged also.Changing the RAM can help with this problem.
Continuous Beep (Long Beep)RAM Module isn’t detected as it is not inserted tightly or is damaged.Re-inserting the RAM can help but if this trick doesn’t work then replace the RAM module.
Constantly BeepPower Supply, Monitor, or GPU isn’t properly connected.Re-plug all of them, properly. If still facing the same problem then check all the plugs are functioning.
Repeated Short BeepPower Supply ProblemReplace the Power Supply
No Sound and DisplayPower Supply ProblemReplace the Power Supply
IBM Beep Codes
Beep CodeDescriptionSolution
1 Short BeepNormal BootDuring the Self-Test, Everything was fine
2 Short BeepsError Detected During POSTDetails would be displayed on Screen, follow the error, and find its solution.
No BeepPower Supply, System Board, or Processor’s ErrorMost probably, it would be Power Supply’s error so try a new Power Supply. If the problem still resists then try replacing the Motherboard and Processor.
Continuous BeepPower Supply, System Board, or Keyboard ProblemTry changing these components will solve the problem.
Repeated Short BeepsPower Supply or System Board ProblemAgain, try replacing these components can help in solving the problem.
1 Long and 1 Short BeepSystem Board ProblemMotherboard has a problem; repairing it or replacing is the solution.
1 Long and 2 Short BeepsGPU Problem (Mono/CGA Video Error)Replacing or Repairing the GPU.
1 Long and 3 Short BeepsGPU Problem (EGA Video Error)Again, replacing or repairing the GPU.
3 Long BeepsKeyboard ProblemTry changing the Keyboard device, if still facing the same problem, then check the Keyboard Control Chip on Motherboard.
HP Beep Codes
Beep CodesDescriptionSolution
1 Short BeepLegacy Floppy Drive or CD/DVD ROM Not DetectedTry resetting the BIOS. If not work then, reconnect or replace these components.
2 Short BeepsFloppy Diskette or CD not detectedTry resetting the BIOS. If not work, then it is possible that the problem is with the component or CD/Floppy Disk you trying to insert.
3 Short BeepsUnable to Start Flashing (usually when a utility or BIOS Image is missing)Disconnect input devices (like mouse and keyboard) and then reboot the computer. If still facing the same issue, then repair or replace those input devices.
4 Short BeepsFlashing Failed (checksum error, corrupted image, etc.)Clean the RAM and its slots. If the problem still resists then reseat the memory.
5 Short BeepsBIOS Recovery SuccessfulReboot the System
1 Short and 1 Long BeepMemory ProblemReseat the RAM modules on slots. If the problem isn’t solved then go for a RAM replacement.
2 Short and 1 Long BeepVideo Card Required (not installed) or Unable to Initialize VideoTry reconnecting the GPU if installed. Otherwise, the fault is in the motherboard so go for its repair or replacement.
3 Short and 1 Long BeepIncompatible CPU type or CPU configuration errorMake sure that the RAM capacity installed is compatible with the CPU. Replace or Repair the CPU (Processor) if the problem doesn’t solve.
2 Short and 2 Long BeepsBIOS Recovery SuccessfulReboot the System
Lenovo ThinkCentre Beep Codes
Beep CodeDescriptionSolution
3 Short and 1 Long BeepRAM not detectedCheck out the memory subsystem, and ensure the RAM is accurately seated in the slots.
2 Long and 3 Short BeepsVideo Card or On-Board Video not detectedMake sure that all the external connected GPU are compatible or working properly.
4 Long Beeps and Error 8998/8999 on ScreenNot enough shadow RAM resources or PCIe/PCI MMIO resources availableRemove the external (add-in) PCIe Cards to free up necessary resources or change the BIOS to UEFI mode to support these external resources.
2 Short BeepsPOST ErrorCheck out the displayed POST error on the screen and take correct according to that specific POST
Dell Beep Codes
Beep CodeDescriptionSolution
1 BeepMotherboard: BIOS ROM FailureExecute the Dell Diagnostics Program to find the solution.
2 BeepsNo Memory (RAM) DetectedTry reseating the RAM sticks otherwise replace them. Still facing the issue, then check the RAM slots.
3 BeepsChipset Error (North and South bridge error), Time-Of-Day Clock test failure, Gate A20 failure, Super I/O chip failure, Keyboard controller failureRun the Dell Diagnostics Application to solve the issue.
4 BeepsMemory (RAM) FailureSame solution as mentioned in 2 Beeps section.
5 BeepsCMOS Battery FailureTry reseating the CMOS battery. If the issue is not gone, then run the Dell Diagnostics.
6 BeepsVideo Card/Chip FailureRun the Dell Diagnostics to find the solution of this problem.
7 BeepsCentral Processing Unit (CPU) FailureSame solution as in 6 Beeps Section
8 BeepsLCD FailureSame solution as in 6 Beeps Section
ThinkPad Beep Codes
Beep CodesDescriptionSolution
1 Beep with Blank DisplayLCD Issue (LCD Connector, LCD Backlight Inverter, Video Adapter, or LCD Assembly Failure)Replace the whole display assembly or repair it (requires professional repairing experience)
Continuous BeepingMotherboard FailureRepair or Replacing it will solve the problem.
1 Beep with Display Message (Unable to access boot source)Boot Device Failure or Bad MotherboardTry to repair or replace the motherboard.
1 Long and 2 Short BeepsSystem Board, Video Adapter, or LCD Assembly FailureTry replacing or repairing these components will solve the problem
1 Long and 4 Short BeepsLow Battery VoltageReinsert or replace the CMOS battery otherwise, reset the BIOS settings
1 Beep ContinuouslyLow Battery VoltageSame solution as mentioned above.
2 Short Beeps with Display MessageFollow the Display MessageTake an appropriate action according to the display message.
2 Short Beeps with Blank DisplaySystem Board FailureReplace or Repair the Motherboard
ASUS Beep Codes
Beep CodesDescriptionSolution
1 Short BeepVGA Detected, Quick Boot is Disabled or No Keyboard DetectedThe computer will boot normally. However, must check for the components working (mentioned in the description)
2 Short BeepWhen using Crashfree to recover BIOS, the new BIOS is successfully recognized.Reboot the CPU and everything will be normal.
1 Long and 2 Short BeepsNo Memory DetectedTry reseating the RAM. If not work, then replace the RAM sticks. If still not working, then the slots have a problem.
1 Long and 3 Short BeepsNo VGA DetectedMake sure that enough (required) power is being supplied to the GPU. If the problem resists, then reseat the GPU, CPU, and RAM, and also check out the GPU’s cables.
1 Long and 4 Short BeepsHardware Component FailurePossibly, the problem is with CPU’s Fan, the Temperature gets high, or the CPU has Over Voltage Error. Make sure that both the CPU and its Fan are properly installed. Otherwise, try to reset the BIOS setting and clear CMOS settings.
No BeepsBlank DisplayPlease check for the CPU and RAM and ensure that they are properly connected or not. Also, check for Oxidation on the connection parts. If it is there, then try to wipe it with an eraser. If the problem still resists, then take it to the technician for proper cleaning.

اگر در تعمیر لپ تاپ خود با مشکل مواجه هستید، لطفاً با الماس سیستم تماس بگیرید ما تمام تلاش خود را می کنیم تا مشکل شما را حل کنیم.

نحوه رفع روشن نشدن لپ تاپ

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید